กติกากิจกรรม

Lazada Seller Moment Badge “ที่สุดแห่งปี 22”

เปิดความหมายตราสัญลักษณ์ “ผู้ขายที่สุดแห่งปี 22” Happy Selling Blog เทคนิคขายของออนไลน์ เทรนด์การตลาด เรื่องราวความสำเร็จ เทคนิคขายดี การตลาด ขายของในลาซาด้า ผู้ขายลาซาด้า อัปเดต บทความ สินค้าออนไลน์ต่อเดือน

ช่วงเวลากิจกรรม:

วันที่ 23 มกราคม 2566 (เวลา 10:00 น.) จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 23.59 น.)

รางวัลกิจกรรม:

1.) เทปกาวลาซาด้า (มูลค่า 50 บาท)
2.) เทียนหอมโชคดี (มูลค่า 200 บาท)
3.) สเปรย์แอลกอฮอล์ (มูลค่า 38 บาท) และ
4.) ปฏิทิน (มูลค่า 205 บาท)

โดยผู้ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลท่านละ 1 ชุด (ซึ่งประกอบไปด้วยของรางวัลทั้ง 4 ประเภท) และ กิจกรรมนี้มีจำนวนทั้งหมด 22 ชุดรางวัล (รวมมูลค่า 10,846 บาท)

กติกาการร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ขายปัจจุบัน Lazada Seller Moment Badge “ที่สุดแห่งปี 22”

 1. กติกากิจกรรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข Platform Engagement Tools (http://bit.ly/3iGjBrz)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ขายบนแพลตฟอร์มลาซาด้าที่ยังมีสถานะ Active อยู่ในปัจจุบัน
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับตราสัญลักษณ์ (ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านทาง http://bit.ly/3ZKRXuc)จากโครงการ Lazada Seller Moment Badge “ที่สุดแห่งปี 22”
 4. ผู้ขายจะต้องบันทึกรูป (Download) ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับจาก Lazada Seller Moment Badge “ที่สุดแห่งปี 22” และนำไปโพสต์บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ของตนเองและเปิดโพสต์ดังกล่าวเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็ก #Lazadaselleroftheyear #Lazadahappyselling จากนั้นผู้ขายจะต้องบันทึกรูป (capture) โพสต์ของตนเองดังกล่าวมาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์กิจกรรมบน Facebook แฟนเพจ Lazada Happy selling ตามที่ลาซาด้ากำหนด และเล่าความประทับใจที่ได้รับตราสัญลักษณ์ (badge) จากโครงการ Lazada Seller Moment Badge “ที่สุดแห่งปี 22”
 5. ลาซาด้าจะคัดเลือกผู้ขายที่ทำถูกต้องตามกติกา และสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้น่าสนใจและโดนใจกรรมการเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลท่านละ 1 ชุด (set) ซึ่งประกอบไปด้วย เทปกาวลาซาด้า (มูลค่า 50 บาท จำนวน 1 ม้วน) เทียนหอมโชคดี (มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ชิ้น) สเปรย์แอลกอฮอล์ (มูลค่า 38 บาท จำนวน 1 ขวด) และ ปฏิทิน (มูลค่า 205 บาท จำนวน 1 อัน) โดยของรางวัลจะมีจำนวนทั้งหมด 22 ชุดรางวัล (รวมมูลค่า 10,846 บาท) ทั้งนี้ ผู้ขายรับทราบว่า การคัดเลือกและคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ผู้ขายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 ชุดรางวัล
 7. ลาซาด้าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook แฟนเพจ Lazada Happy Selling ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิของตนพร้อมกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วนผ่านทาง inbox Facebook แฟนเพจ Lazada Happy Selling ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือลาซาด้าไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
 8. ผู้ได้รับรางวัล ตกลงให้ลาซาด้ามีสิทธิ์โฆษณาหรือเผยแพร่ชื่อ และ / หรือรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในลักษณะใด ๆ ที่ลาซาด้ากำหนด
 9. ลาซาด้าขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 10. รางวัล หรือ ชุดรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากลาซาด้าไม่สามารถให้รางวัล หรือ ชุดรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวให้รางวัลอื่นแทนที่รางวัล หรือ ชุดรางวัลเดิมแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลโดยมีมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลเดิม หรือ ชุดรางวัลเดิม
 11. ผู้ได้รับรางวัลรับทราบดีว่า รางวัลใด ๆ หรือ ชุดรางวัลจากกิจกรรมไม่สามารถขอคืน และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่น ๆ ได้
 12. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อภาระภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งอาจถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานด้านภาษีอันเกี่ยวข้องกับของรางวัลหรือชุดรางวัลที่ได้รับภายใต้กิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลหรือชุดรางวัล ซึ่งลาซาด้ามีหน้าที่ต้องกระทำตามกฎหมายภาษีนั้น ๆ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 13. ลาซาด้าสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหายใด ๆ รวมถึงค่าเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากคุณภาพและการใช้งานของของรางวัล หรือ ชุดรางวัล
 14. ผู้ขายหนึ่ง (1) รายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านบัญชีผู้ขายเพียงหนึ่ง (1) บัญชีเท่านั้น การลงทะเบียนบัญชีซ้ำเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจะส่งผลให้บัญชีผู้ขายของท่านถูกระงับ ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการระงับลบหรือปิดการใช้งานบัญชีใดๆที่เกี่ยวข้อง
 15. หากลาซาด้าพบว่า ผู้ขายได้ฝ่าฝืนกติกา ข้อกำหนดของกิจกรรมฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนใด ๆ บนแพลตฟอร์มลาซาด้า รวมไปถึงกระทำการอันทุจริตใด ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวดำเนินการป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงของผู้ขายไปยังกิจกรรมโดยรวม หรือกิจกรรมอื่นใด บนแพลตฟอร์มลาซาด้า

เปิดความหมายตราสัญลักษณ์ “ผู้ขายที่สุดแห่งปี 22” Happy Selling Blog เทคนิคขายของออนไลน์ เทรนด์การตลาด เรื่องราวความสำเร็จ เทคนิคขายดี การตลาด ขายของในลาซาด้า ผู้ขายลาซาด้า อัปเดต บทความ สินค้าออนไลน์ต่อเดือน

Loading