กติกากิจกรรม Lazada ใจดี แจกของฉลองครบรอบ 10 ปี ให้ร้านค้าใหม่

ช่วงเวลากิจกรรม:

วันที่ 1 มีนาคม 2565 จนถึง 31 มีนาคม 2565 (เวลา 23.59 น.)

รางวัลกิจกรรม:

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำภารกิจสำเร็จตามลำดับที่ระบุไว้ จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลำดับที่ 10, 100, 110, 1000 และ 1010 จะได้รับ รางวัล Printer จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวม 11,500 บาท
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลำดับที่ 11-20, 61-70, 111-120 และ 10 ลำดับสุดท้าย จะได้รับ รางวัล Lazada Starter Kit จำนวน 40 รางวัล มูลค่ารวม 48,000 บาท

กติกาการร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ขายใหม่

 1. กติกากิจกรรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข Platform Engagement Tools
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ขายใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีผู้ขายกับลาซาด้ามาก่อน
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ขายเพื่อสมัครเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มลาซาด้าระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 (เวลา 23.59 น.) และมีสถานะพร้อมขาย (Active) จนถึงวันที่ประกาศรางวัล
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำส่งเอกสารในการลงทะเบียนผู้ขายให้ครบถ้วน ประกอบด้วย ข้อมูลร้านค้า (อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่คลังสินค้า)และข้อมูลในการยืนยันตัวตน (บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และข้อมูลสมุดบัญชีธนาคาร)
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอัปโหลดรายการสินค้าพร้อมขายอย่างน้อย 1 รายการ
 6. ผู้เข้าร่วมที่ทำถูกต้องตามกติกาข้างต้น และสมัครเป็นผู้ขายสำเร็จในลำดับตามที่ลาซาด้ากำหนดจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดในแต่ละลำดับ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ลาซาด้าจะประกาศรายชื่อผู้ชนะผ่านทาง Facebook แฟนเพจ Lazada Happy Selling และ/หรือ ติดต่อผู้ชนะผ่านทางข้อความ โทรศัพท์ หรืออีเมล ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิของตน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
 8. ผู้ได้รับรางวัล ตกลงให้ลาซาด้ามีสิทธิ์โฆษณาหรือเผยแพร่ชื่อ และ / หรือรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในลักษณะใด ๆ ที่ลาซาด้ากำหนด
 9. ลาซาด้าขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถให้รางวัลได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลาซาด้าจะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวให้รางวัลอื่นแทนที่รางวัลเดิมโดยมีมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลเดิม
 11. รางวัลจากกิจกรรมไม่สามารถขอคืน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่น ๆ
 12. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งอาจมีขึ้นจากหน่วยงานด้านภาษีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับของรางวัลที่ได้รับภายใต้กิจกรรมนี้ ลาซาด้าสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลาซาด้ามีหน้าที่ต้องกระทำตามกฎหมาย
 13. ลาซาด้าสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากคุณภาพและการใช้งานของของรางวัล
 14. บุคคลหนึ่งคนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ผ่านบัญชีผู้ขายเดียวเท่านั้น การลงทะเบียนบัญชีซ้ำจะส่งผลให้บัญชีของท่านถูกระงับ ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการระงับลบหรือปิดการใช้งานบัญชีใดๆที่เกี่ยวข้อง
 15. หากลาซาด้าพบว่า ผู้ขายได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดของกิจกรรมฉบับนี้ หรือข้อกำหนดใดๆบนแพลตฟอร์มลาซาด้า รวมไปถึงการทำอันทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงของผู้ขายไปยังกิจกรรมโดยรวม หรือกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Platform Engagement Tools

 1. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Platform Engagement Tools (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดของกิจกรรม) สำหรับควบคุมการใช้งานกิจกรรม เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า”กิจกรรม”) ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ลาซาด้า จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ลาซาด้า) บนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ ลาซาด้า (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม

  1.2 ในการใช้งานกิจกรรมใดๆ ของท่านในฐานะผู้ใช้งาน (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 2 ด้านล่างนี้) ท่านยอมรับที่จะผูกพันธ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้งาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวรวมอยู่และถูกอ้างอิงถึงในข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำนิยามใดที่ใช้และมิได้นิยามไว้ในข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน
  1.3 การใช้งานแต่ละกิจกรรมอาจอยู่ภายใต้กติกาเฉพาะของกิจกรรมนั้น (“กติกากิจกรรม”) ซึ่งถูกระบุ หรือสามารถเข้าถึงได้จากกิจกรรมนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับกติกากิจกรรม ท่านต้องหยุดเข้าร่วมหรือใช้งานกิจกรรมซึ่งอยู่ภายใต้กติกากิจกรรมดังกล่าว
  1.4 ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้อง หรือขัดแย้งกันระหว่างเอกสารใดๆ กับข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ และไม่มีการระบุไว้ชัดแจ้งในเอกสารดังกล่าวว่าต้องใช้บังคับอย่างไร ให้เรียงลำดับความสำคัญโดยบังคับใช้กติกากิจกรรม ข้อกำหนดของกิจกรรม ข้อกำหนดการใช้งาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย ตามลำดับเพื่อแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว
 2. เงื่อนไขการใช้งานกิจกรรม
  1 กิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ใช้เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าโดยเด็ดขาด

  2.2 “ผู้ใช้” หมายถึง ท่าน และ/หรือผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นมือถือของลาซาด้า และลงทะเบียนเข้าใช้บัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม ในการเข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ใช้ที่มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งลาซาด้าจะใช้ดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวในการระบุรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของคุณสมบัติดังกล่าว ผ่านทางกติกากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  2.3 ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกใช้กิจกรรม (รวมถึงอินเทอร์เฟซหน้าแอพพลิเคชั่นแต่ละหน้า) โดยใช้โปรแกรมใดๆ นอกเหนือจากโปรแกรมลูกค้าที่มีให้โดยลาซาด้า ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่อนุญาตให้ใช้นั้นรวมถึงการใช้บอทอัตโนมัติ และเครื่องมืออื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนที่หรือเพิ่มเติมจากโปรแกรมที่มีให้โดยลาซาด้า นอกจากนี้ยังห้ามใช้สคริปต์และโปรแกรมอัตโนมัติทั้งหมดหรือบางส่วนที่ทำให้ผู้ใช้มีข้อได้เปรียบเหนือผู้ใช้รายอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฟังก์ชั่นรีเฟรชอัตโนมัติ และกลไกเบราว์เซอร์รวมอื่นๆ ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการอัตโนมัติสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม
  2.4 ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้:1 สร้างหรือใช้กลโกง, ดัดแปลง และ/หรือ เจาะเข้าโปรแกรม หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนผลลัพธ์หรือการเล่นเกมส์ของแต่ละกิจกรรม
  2 ใช้ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตการขุดข้อมูล หรือสกัดกั้น หรือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
  3 ใช้สิ่งเสมือน (รวมถึงดีล แพลตฟอร์ม หรือบัตรกำนัลแบรนด์) ที่ใช้ในกิจกรรมภายนอกกิจกรรม ที่มิใช่การซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านลาซาด้า และผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสิ่งเสมือน เพื่อเงินจริง และ
  4 ขายซื้อหรือแลกเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้
  5 สร้าง และ/หรือ ใช้บัญชีลูกค้า และ/หรือ บัญชีของลาซาด้าใดๆ บนแพลตฟอร์ม หรือกิจกรรมมากกว่าหนึ่งบัญชี
  และสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะรวมถึงการหลบเลี่ยงใดๆ ทั้งหมด การกระทำที่คล้ายกันซึ่งส่งผลเช่นเดียวกับข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น
 3. คะแนน บัตรกำนัล และของรางวัล ซึ่งได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
  1 คะแนน, บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลใด ๆ ที่ได้รับและ/หรือสะสมโดยผู้ใช้จะสามารถใช้งานหรืออ้างสิทธิส่วนลดสินค้าที่เสนอขายบนแพลตฟอร์มลาซาด้า ในช่วงเวลาที่ลาซาด้ากำหนดเท่านั้น และต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยลาซาด้า หรือพันธมิตรทางการค้าของลาซาด้า

  3.2 คะแนน, บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลใด ๆ ที่ไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่ลาซาด้ากำหนดไว้จะหมดอายุและกลายเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้งานได้ต่อไ
  3.3 คะแนน, บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลใด ๆ ไม่สามารถขาย โอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  3.4 คะแนน บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลมีจำนวนจำกัด ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบให้แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิได้รับตามลำดับก่อนไปหลังจนกว่าคะแนน บัตรกำนัล หรือของรางวัลจะหมด เว้นแต่มีกำหนดเป็นพิเศษไว้ในกติกากิจกรรม หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3.5 ลาซาด้าขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก คะแนน รางวัล และ/หรือบัตรกำนัลใดๆ ที่มอบให้แก่ผู้ใช้ หรือคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับคะแนน รางวัล หรือบัตรกำนัลที่ได้รับภายใต้ หรือเป็นผลมาจากกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีนี้รวมถึงการที่ลาซาด้าพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและพบว่าผู้ใช้ดังกล่าวกระทำผิดข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย
  3.6 ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งอาจมีขึ้นจากหน่วยงานด้านภาษีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับคะแนน บัตรกำนัล หรือของรางวัลที่ได้รับภายใต้โปรแกรมนี้ ลาซาด้าสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลาซาด้ามีหน้าที่ต้องกระทำตามกฎหมาย และจ่ายเงินสุทธิให้กับผู้ใช้
  3.7 ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคืนสินค้าที่ใช้บัตรกำนัลหรือคะแนนเป็นส่วนลด หลังจากคะแนน หรือบัตรกำนัลดังกล่าวหมดอายุแล้ว ผู้ใช้จะได้รับเงินคืนตามที่จ่ายจริงเท่านั้น ไม่สามารถได้รับเงินคืนในส่วนที่ใช้คะแนน หรือบัตรกำนัลดังกล่าว และผู้ใช้จะไม่สามารถใช้คะแนน หรือบัตรกำนัลดังกล่าวได้อีกต่อไป
 4. คำรับรอง และข้อจำกัดความรับผิด
  1 ลาซาด้า ให้บริการกิจกรรม ภายใต้บริบททางเทคนิคและศักยภาพในการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ จะสามารถเข้าร่วมได้ตามที่เป็นอยู่และตามที่มี โดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการให้บริการ การทำงาน และเสถียรภาพ ของระบบของกิจกรรมนั้นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบของลาซาด้าแพลตฟอร์ม หรือระบบของผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง) การพักระบบ และกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเทคนิค การบำรุงรักษาระบบ หรือไม่ว่ากรณีใด) รวมถึงเหตุใดๆ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมตามสมควรของลาซาด้า

  4.2 ลาซาด้าจะใช้ดุลพินิจของตนในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดใช้ข้อกำหนดของกิจกรรม หรือนำกิจกรรมใดๆ ออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่จำต้องแสดงเหตุผล โดยที่ลาซาด้าไม่มีความรับผิดใดๆ หากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้ หรือทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้งานกิจกรรมได้
  4.3 เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ หรือกติกากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ลาซาด้ารวมทั้งผู้ให้บริการของลาซาด้า หรือบริษัทในเครือ ไม่รับประกัน หรือรับรอง หรือมีภาระผูกพันต้องรับผิดในประสิทธิภาพและความสามารถของแพลตฟอร์ม กิจกรรม และ/หรือ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่ใช้กับกิจกรรม หรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ที่ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยผู้ใช้ขณะใช้แอพพลิเคชั่นมือถือลาซาด้าและ/หรือกิจกรรม, หรือเสถียรภาพหรือคุณภาพของเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานที่ผู้ใช้ดังกล่าวเข้าถึงได้โดยการร่วมกิจกรรม
  4.4 ท่านยอมรับว่าลาซาด้าจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย การดำเนินการทางกฎหมาย การเรียกร้องหรือการชดเชยใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม (รวมเรียกว่า “ความรับผิด”) รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะ (1) การละเมิดข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ของท่าน (2) การทำธุรกรรมที่กล่าวหาว่าไม่ได้รับอนุญาต การหยุดชะงัก ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือความไม่พร้อมใช้งานของกิจกรรม หรือ (3) การสูญหาย หรือความเสียหายต่อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์จากการที่ผู้ใช้ เข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
  4.6 ในกรณีที่ความรับผิดไม่รวมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ความรับผิดชอบโดยรวมสูงสุดของลาซาด้าต่อผู้ใช้ใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด ในการละเมิด หรืออื่นๆ จะไม่เกินมูลค่า 1,500 บาท
  4.7 ท่านรับทราบและตกลงว่าบางส่วนของกิจกรรมนี้ดำเนินการโดยพันธมิตรและ/หรือบุคคลที่สาม ลาซาด้าจะไม่รับผิดชอบและ / หรือมีหน้าที่รับผิดในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการโดยลาซาด้า เท่าที่ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ ท่านจะต้องปลดเปลื้องและไม่เรียกร้องความรับผิดจากลาซาด้า รวมถึงคณะกรรมการและพนักงานของบริษัท จากการกระทำหรือสาเหตุของการกระทำใดๆ การเรียกร้องและการร้องขอให้มี หรือโดยเป็นผลจากความเสียหาย การสูญเสีย หรือการบาดเจ็บ ซึ่งอาจมีขึ้นโดยการเข้าร่วมในส่วนนั้นของกิจกรรม
 5. ข้อจำกัดของเนื้อหา
  1 เนื้อหาใดๆ ที่ถูกอัพโหลดเข้าสุ่แพลตฟอร์ม จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเนื้อหาของลาซาด้า

  5.2 กิจกรรมของลาซาด้ามีเนื้อหา ภาพ สื่อ และกราฟิกที่ได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือวิธีการอื่นเพื่อประโยชน์ของลาซาด้าหรือบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ ไม่ว่าผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดไม่อาจแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา หรือใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตกลงตามสัญญาของกิจกรรมใดๆ ของลาซาด้าหรือเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูลลิขสิทธิ์และชื่อทางการค้าไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง ซ่อน หรือลบออก คำว่า “เนื้อหา” รวมถึงข้อมูล รูปภาพ ข้อความ กราฟิก เพลง เสียง ลำดับเสียง วิดีโอ โปรแกรมซอฟต์แวร์ และรหัสทั้งหมด และข้อมูลอื่นใดที่จัดหาหรือถูกพัฒนาโดยลาซาด้า และการให้บริการใดๆ ดังกล่าวที่มีให้ดาวน์โหลด
  5.3 ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องละเว้นจากมาตรการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือรบกวนการทำงานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์ม บริการส่วนบุคคลใดๆ และ/หรือ ข้อเสนอใดๆ หรือกิจกรรม ผู้ใช้จะต้องละเว้นจากมาตรการใดๆ ที่อาจอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับการรับรอง การใช้กิจกรรมใดๆ ของลาซาด้า เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยเฉพาะเพื่อการโฆษณาต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลาซาด้า ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเผยแพร่เนื้อหาบนกิจกรรมของลาซาด้า หรือบริการอื่นๆ
 6. ความผูกพันของผู้ใช้
  1 ผู้ใช้แต่ละท่านรับทราบและยินยอมว่า

  (1) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและบทบัญญัติที่ใช้บังคับตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
  (2) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการอื่นที่บังคับใช้อันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงื่อนไขการใช้บริการใดๆ นโยบายและคู่มือ รวมทั้งข้อกำหนดของบุคคลที่สามที่ผู้ใช้ได้ใช้เป็นช่องทางสำหรับเชิญชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมกิจกรรม
  (3) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่ใช้สื่อสาร ส่งต่อ ถ่ายทอด ไม่ว่าจะกับลาซาด้าหรือบุคคลภายนอก
  (4) ท่านจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการกระทำที่ส่งผลกระทบ หรืออาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้า หรือผู้ใช้ท่านอื่น หรือต่อความนิยม หรือชื่อเสียงของลาซาด้า หรือกลุ่มบริษัทในเครือ
  (5) ผู้ใช้จะต้องไม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการกระทำใดอันเป็นการทุจริต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชี หรือคัดลอกข้อมูลการเข้าใช้ของบุคคลอื่นหรือเข้าร่วมในลักษณะใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อบุคคลที่สามและ/หรือลาซาด้า ผู้ใช้แต่ละคนที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมด้วยบัญชีผู้ใช้เดียวเท่านั้น
  6.2 เมื่อลาซาด้าเห็นว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดของกิจกรรมฉบับนี้ หรือกติกากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการทำอันทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้
  6.2.1 ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว
  6.2.2 ป้องกัน จำกัด หรือระงับการเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังกิจกรรมทั้งหมด หรือบางส่วน หรือกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม
  6.2.3 ระงับการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ป้องกันและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือกิจกรรม ของบัญชีผู้ใช้ และ/หรือ บุคคลใด บนลาซาด้า ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุหรือบอกกล่าวล่วงหน้า
  6.2.4 รายงานพฤติกรรมใดๆ อันเป็นที่สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ บทบัญญัติ หรือข้อบังคับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว
  6.2.5 ยกเลิกคะแนน บัตรกำนัล รางวัล และ/หรือประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ใช้ได้รับในขณะที่ผู้ใช้เข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งร่วมถึงคำสั่งซื้อใดๆ ที่ได้ทำระหว่างการร่วมกิจกรรมนั้นด้วย และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัล รางวัล และ/หรือ ผลประโยชน์นั้น
 7. การปกป้องข้อมูล การรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบหรือใช้งานกิจกรรม ท่านรับทราบและอนุญาตให้ลาซาด้าเก็บข้อมูลจากท่านโดยข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รูปภาพ ชื่อ ชื่อที่ท่านใช้สำหรับเข้าระบบ (username) ที่ท่านอัพโหลด ให้ข้อมูล หรือใช้งาน

  7.2 ท่านรับทราบและอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ลาซาด้าเก็บจากท่านโดยได้รับความยินยอม อาจถูกใช้ ติดตาม รวบรวม เปิดเผย หรือแบ่งปัน หรือโอนให้กับบุคคลที่สาม รวมถึง บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้งานรายอื่นๆ) สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  (1) เพื่อแสดงบนแพลตฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
  (2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการกิจกรรม และจัดสรรรางวัลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
  (3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อป้องกันข้อสงสัย ให้นำนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่อ้างถึงในข้อกำหนดการใช้งานมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อ้างถึงภายใต้ข้อกำหนดของกิจกรรมเหล่านี้

 1. เบ็ดเตล็ด
  1 หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดของกิจกรรม กติกากิจกรรม ไม่มีผลสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ให้นำมาบังคับใช้ได้โดยใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว และจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนด ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขอื่นใดซึ่งจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

  8.2 ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขโดยประการอื่นใด ในข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ไม่ว่าเมื่อใดและเป็นครั้งคราว และในลักษณะตามที่ลาซาด้าเห็นสมควร กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ หากท่านยังคงเข้าร่วมหรือใช้บริการกิจกรรมต่อไป ท่านจะต้องผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว
  8.3 การตัดสินใจของลาซาด้าในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันผู้ใช้ทุกคน

Loading